INFORMACE O ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti, tímto dokumentem Vám chceme poskytnout informace o podmínkách, za nichž provádíme zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Osobní údaje shromažďujeme o našich stávajících klientech, se kterými jsme uzavřeli smlouvu, ale též o našich potenciálních klientech, kteří se o naše nabídky zajímají, nebo které jsme s naší nabídkou oslovili.

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost manica s.r.o., se sídlem Baarova 309/18, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 024 05 474, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 219234, (dále jen „správce“).

Zpracováváme zejména identifikační osobní údaje a kontaktní údaje, které jste nám poskytli, a to včetně bankovního spojení. Za tímto účelem zpracováváme Vaše jméno, příjmení, datum narození (nebo u některých zákazníků rodné číslo), adresu (trvalého bydliště, případně i kontaktní, tel. číslo a email), a funkci nebo pracovní pozici osoby pověřené k zastupování právnické osoby.

Vaše údaje zpracováváme z důvodu smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností. Vaše údaje rovněž zpracováváme, pokud vystupujete jako kontaktní osoba nebo osoba pověřená k zastupování právnické osoby a pro účely plnění úkolu ve veřejném zájmu a oprávněného zájmu správce.

Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností, plnění s vámi uzavřených smluv a rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. k zasílání obchodních a informačních sdělení upozorňujících na činnost naší společnosti, a dále na rozšiřující se nabídku služeb naší společnosti.

Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby byly zajištěny veškeré standardy ochrany podle GDPR.

Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží a oprávněný zájem na dalším ekonomickém rozvoji naší společnosti.

K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Přístup k Vašim osobním údajům mají dále pouze oprávněné osoby naší společnosti pověřené agendou spojenou se zpracováním osobních údajů dle vnitřních předpisů. Údaje předáváme mimo naši společnost pouze tehdy, když nám to dovolíte nebo to zakotvuje právní předpis, případně pokud je to nezbytné pro zajištění služby a jen tehdy, je-li to nezbytné k dosažení některého z účelů zmiňovaných výše.

V případě, že jste již našim zákazníkem, Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smlouvy, a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tedy po dobu, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje uvedené na dokumentech, pro které právní předpis stanovuje delší archivační lhůtu, budeme uchovávat po dobu stanovenou právním předpisem.

Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů. Dále též můžete vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. Pokud bude vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, zajistíme, aby osobní údaje již nebyly pro tyto účely zpracovávány.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit elektronicky prostřednictvím emailové adresy info@manica.cz nebo písemně na adrese sídla správce Baarova 309/18, 140 00 Praha 4 – Michle.

manica s.r.o.